blue flower

          W ostatnim wydaniu Głosu Milicza (05.11.2014) mogliśmy przeczytać wywiad z Wójtem Mirosławem Drobiną – przynajmniej oficjalnie z nim. Bo sam styl wypowiedzi i dobór słów wskazują, że autorem tegoż wywiadu mógł być pewien urzędnik, nazywany przez niektóre osoby Nadwójtem, ale może to tylko plotki. Sam wywiad nie był na żywo więc jest to ewentualnie możliwe.

         Ale dość o tym. Wracając do samego wywiadu nasuwa się tylko jedna refleksja. Stek bzdur, d... i kamieni kupa jak mawia pewien ex-minister.

         Przykład pierwszy to oderwane od rzeczywistości twierdzenie, że kandydaci na wójta, poza oczywiście Panem Drobiną nic nie zrobili dla Gminy i w związku z tym nie powinni kandydować. A co takiego 12 lat temu zrobił dla Gminy Krośnice Mirosław Drobina, że wtedy na stanowisko wójta kandydował? Poza straszeniem, że mieszkamy na bombie – NIC. Dlatego uważam, że Wójt ze strachu przed utratą stanowiska stracił zdolność logicznego myślenia. Oczywistym jest, że urzędujący Wójt ma nieporównywalnie większe możliwości działania, choćby dlatego, że dysponuje publicznymi pieniędzmi. Zgodnie z bzdurnymi teoriami Pana Drobiny każdy z kandydatów powinien przez ostatnie 4 lata za własne pieniądze wybudować kolejkę i rozpocząć budowę basenu i dopiero wtedy wystąpić o zgodę na kandydowanie. Sami Państwo widzicie bezsens tych twierdzeń.

         Przykład drugi to wywody dotyczące leasingu zwrotnego. Według Pana Drobiny po sprzedaży budynku Urzędu Gminy będziemy płacili comiesięczne raty a kiedy zapłacimy ostatnią to zostaniemy z powrotem właścicielami budynku. Otóż Panie Wójcie po spłacie ostatniej raty trzeba będzie budynek dopiero wykupić za cenę sprzedaży, czyli około 4 milionów złotych, ot taki drobiazg. Ta wypowiedź Drobiny dowodzi braku elementarnej wiedzy Wójta w tym zakresie. Być może sekretarz jeszcze Panu Drobinie nie wytłumaczył o co chodzi.

 

Wybrane fragmenty z treści przetargu:

Wójt Gminy Krośnice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

niżej opisanej nieruchomości z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Krośnice 

Przetarg   odbędzie   się   dnia   1   grudnia   2014   w   Urzędzie   Gminy   w   Krośnicach

ul. Sportowa 4, pokój nr 7 (sala konferencyjna),

1.  Cena wywoławcza - 3 936 000,00 zł   

2.  Wadium –  394 000,00 zł

WARUNKI PRZETARGU

1.  Przedmiotem  przetargu  jest  sprzedaż  nieruchomości  z  prawem  jej  dzierżawy  przez

Gminę  Krośnice  na  okres  5  lat  od  daty  podpisania  umowy  oraz  z  powrotnym

nabyciem  prawa  własności  tej  nieruchomości  przez  Gminę  Krośnice  po  zakończeniu

umowy dzierżawy. 

10. Wójt Gminy Krośnice  zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej

przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla

ogłoszenia o przetargu.

14. Gmina Krośnice zawrze z Nabywcą nieruchomości:

a.   umowę   sprzedaży,   na   podstawie   której   Nabywca   kupi   od   Gminy   Krośnice

nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, zwaną dalej umową sprzedaży;

b.  umowę  dzierżawy,  na  podstawie  której  Nabywca    wydzierżawi  Gminie  Krośnice

nieruchomość, będącą przedmiotem przetargu, zwaną dalej umową dzierżawy;

c.   przedwstępną  umową  sprzedaży  nieruchomości,  będącej  przedmiotem  przetargu

(zwaną dalej umową przedwstępną), na podstawie której Nabywca zobowiąże się

sprzedać  Gminie  Krośnice  prawo  własności  do  nieruchomości  po  zakończeniu

trwania  umowy  dzierżawy  za  cenę  odpowiadającą  cenie  wynikającej  z  umowy

sprzedaży  uzyskaną  niniejszym  przetargiem,  a  Gmina  Krośnice  zobowiąże  się

kupić prawo własności nieruchomości od Nabywcy za tę cenę.

19. Umowa  przedwstępna  będzie  zawierała  postanowienie,  że  Nabywca  zobowiąże  się

sprzedać  Gminie  Krośnice  prawo  własności  do  nieruchomości,  w  stanie  wolnym  od

jakichkolwiek obciążeń, roszczeń lub praw na rzecz osób trzecich, po zakończeniu trwania

umowy dzierżawy za cenę odpowiadającą cenie wynikającej z umowy sprzedaży uzyskaną

niniejszym   przetargiem,   a   Gmina   Krośnice   zobowiąże   się   kupić   prawo   własności

nieruchomości od Nabywcy za tę cenę. Cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia

zawarcia  przyrzeczonej  umowy  sprzedaży.  Roszczenie  o  zawarcie  umowy  przyrzeczonej

zostanie ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. 

20. Nieruchomość  będąca  przedmiotem  przetargu  po  zawarciu  umowy  sprzedaży  będzie

używana przez Gminę Krośnice w dotychczasowy sposób na podstawie umowy dzierżawy.

Nabywca  w  umowie  wyrazi  zgodę,  aby  Gmina  mogła  zawierać  umowy  poddzierżawy,

najmu lub użyczenia z osobami trzecimi. Z tego tytułu Nabywca nie będzie miał prawa do

naliczenia Gminie dodatkowego  czynszu dzierżawnego czy jakichkolwiek innych opłat.

21. Umowa  dzierżawy  zostanie  zawarta  na  okres  5  lat  począwszy  od  daty  podpisania  aktu

notarialnego.

22. Po zakończeniu trwania dzierżawy oraz uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających

z  tej  umowy,  Gmina  Krośnice  oraz  Nabywca  zawrą  umowę  przyrzeczoną,  na  podstawie

której  Nabywca  sprzeda  Gminie  Krośnice  prawo  własności  do  nieruchomości,  w  stanie

wolnym  od  jakichkolwiek  obciążeń,  roszczeń  lub  praw  na  rzecz  osób  trzecich,  za  cenę

odpowiadającą  cenie  wynikającej  z  umowy  sprzedaży  uzyskaną  niniejszym  przetargiem,

a Gmina  Krośnice  kupi  prawo  własności  nieruchomości  od  Nabywcy  za  tę  cenę.  Cena

sprzedaży zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej.

Fragmenty umowy:

§ 4.

1.  Dzierżawca [czyli Gmina Krośnice]  zobowiązuje  się  płacić  Wydzierżawiającemu  miesięcznie  czynsz    dzierżawny

Wysokość stawek czynszu dzierżawnego za poszczególne miesiące obowiązywania umowy

określa harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Czynsz  dzierżawny  płatny  będzie  z  góry    do  30  dnia  każdego  miesiąca,  na  rachunek

bankowy  wskazany  przez  Wydzierżawiającego,  z  wyjątkiem  czynszu  dzierżawnego  za

pierwszy  miesiąc  obowiązywania  umowy,  który  płatny  będzie  w  terminie  dni  14  od  dnia

zawarcia niniejszej umowy.

3.  Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania umowy dzierżawy płatny

będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy w danym miesiącu.

4.  W  przypadku  opóźnienia  w  płatności  czynszu  dzierżawnego  Dzierżawca  zobowiązany

będzie do zapłaty odsetek ustawowych

5.  Na zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy  z tytułu niniejszej

umowy  Dzierżawca  wystawi  weksel  in  blanco,  który  Wydzierżawiający  będzie  mógł

wypełnić  w  każdym  czasie  na  kwotę  niezapłaconego  w  terminie  czynszu  dzierżawnego

z tytułu  niniejszej  umowy  łącznie  z  odsetkami  za  opóźnienie  w  płatności.  Ponadto  co  do

terminowej zapłaty czynszu dzierżawnego Dzierżawca poddaje się na podstawie art. 777 § 1

pkt 4 k.p.c. egzekucji z niniejszej umowy.

§ 6.

1.    W okresie dzierżawy Dzierżawca [czyli Gmina Krośnice] zobowiązuje się do:

1)  dbania   o   należyty   stan   techniczny   i   sanitarny   przedmiotu   dzierżawy   oraz   do

przestrzegania dotyczących go przepisów bhp, ppoż., ochrony mienia,

2)  korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z umową,

3)  dokonywania  na  własny  koszt  napraw  i  konserwacji  przedmiotu  dzierżawy,  jakie  okażą

się konieczne w czasie trwania umowy dla utrzymania przedmiotu  dzierżawy w stanie nie

pogorszonym,

4)  ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy przez okres trwania umowy dzierżawy na kwotę nie

mniejszą     niż     wartość     nieruchomości     określoną     ceną     jej     nabycia     przez

Wydzierżawiającego  i  ponoszenia  kosztów  jego  ubezpieczenia,  z  zastrzeżeniem,  że

Dzierżawca  będzie  wyłącznym  beneficjentem  wszelkich  wypłat  odszkodowań  z tytułu

umowy  ubezpieczeń  na  podstawie  zawartej  z  Wydzierżawiającym  umowy  cesji  praw

z polisy ubezpieczeniowej,

5)  ponoszenia   wszelkich   kosztów   eksploatacji,   zarządzania,   utrzymania   przedmiotu

dzierżawy, z wyłączeniem podatku od nieruchomości, o ile taki wystąpi.

 

Powyższe dokumenty w całości  znajdują się na stronie:

http://bip.krosnice.pl/?rejz=2&id=3927

 

         Przykład trzeci. Wójt chwali się tym, co się teraz robi w Gminie Krośnice – chodniki, drogi, świetlice. Tylko dlaczego Pan Drobina nie wyjaśni mieszkańcom dlaczego to wszystko jest robione tuż przed wyborami, pod wpływem strachu? Gdzie był przez 4 lata? Nagle przed wyborami rzuca się mieszkańcom Budżet Obywatelski na zasadzie – pobijcie się trochę a ja powiem, że Wam dałem i taki ze mnie dobry Wójt. Wszystkie projekty z Budżetu Obywatelskiego opiewały na kwotę około 3,2 miliona złotych, to wychodzi 800 tysięcy na każdy rok ostatniej kadencji Wójta Drobiny. Skoro finanse Gminy Krośnice są w tak wspaniałej kondycji to co stało na przeszkodzie, żeby zrealizować wszystkie projekty i zaspokoić potrzeby mieszkańców? I jeszcze chwalenie się, że został wprowadzony Fundusz Sołecki. O Fundusz sołecki walczyło KSS i przez długi czas słyszeliśmy, że wygadujemy głupoty, że u nas to niepotrzebne bo Wójt z sekretarzem lepiej wiedzą czego chcą mieszkańcy. Ale przed referendum strach zajrzał w  oczy i Fundusz Sołecki już był dobry.

         Mam nadzieję, że bez problemu udowodniłem, że wywiad ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ale jeszcze na koniec pewna sprawa. Wójt po raz kolejny z uporem maniaka powtarza, że jego najlepszą decyzją w 12 letniej przygodzie z wójtowaniem jest oddanie całej władzy w ręce swojego sekretarza. Twierdzi nawet, że podzielili się kompetencjami i każdy ma swoją rolę do spełnienia. I tu nie sposób się nie zgodzić, bo faktycznie rolą sekretarza jest rządzenie Gminą a rolą Wójta Drobiny bywanie na różnego typu imprezach, ciekawy podział.

 

 

                                                                                                               Piotr Kubiak 

александр лобановский дети