blue flower

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice.

W dniu 11 marca 2014 r. został wyłoniony wykonawca zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice". Za najlepszą uznano ofertę Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL" z Dzierżoniowa.
Link do zawiadomienia o wyborze oferty:
http://www.bip.krosnice.pl/content.php?sid=c7d7e0dc6e2ec79da7e2c081e02f6f49&cms_id=2083
Tu znajdą Państwo dokładne informacje dotyczące lokalizacji tej inwestycji:
http://www.bip.krosnice.pl/content.php?sid=796b000b2da8afee30d10fecc5f0b77c&cms_id=2042

Dla zainteresowanych tematem kanalizacji mieszkańców polecamy zapoznanie się z tekstem zapytań i odpowiedzi dla wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający posiada rezerwę terenu pod planowaną lokalizację pompowni ścieków. Jeżeli nie do kogo będzie należeć obowiązek pozyskania przedmiotowego terenu?

Odpowiedź nr 9:
Na obecnym etapie, Zamawiający nie posiada informacji o konieczności (lub nie) zastosowania rozwiązań wymagających budowy przepompowni ścieków. Zamawiający nie znając lokalizacji przepompowni ścieków nie może Wykonawcy sprecyzować informacji na temat posiadania rezerwy terenu pod planowaną lokalizację pompowni ścieków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę (na etapie tworzenia wstępnej koncepcji) na konieczność zaprojektowania przepompowni ścieków Zamawiający dokona analizy zasobów gruntowych Gminy Krośnice pod planowaną lokalizację przepompowni ścieków. Jeżeli w zasobach gruntowych gminy Krośnice nie znajdą się grunty o dogodnej lokalizacji do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie zgody właściciela nieruchomości (na której zaprojektowana zostanie przepompownia) na lokalizację na jego gruncie przepompowni. Otrzymana od właściciela nieruchomości zgoda winna określać również warunki na jakich została ona wyrażona, np. informacja czy właściciel żąda wykupu nieruchomości, czy oddaje nieruchomość w użyczenie.

Pytanie nr 10:
Czy inwestycja będzie przebiegać przez tereny prywatne? Jeżeli tak, to czy zamawiający posiada odpowiednie zgody?

Odpowiedź nr 10:
Zgodnie z pkt. III ppkt. 7 lit. b) SIWZ Zamawiający określając założenia projektowe wskazał, że trasa projektowanych przewodów winna być prowadzona z uwzględnieniem następującej hierarchii: w pierwszej kolejności w gruntach stanowiących własność gminy Krośnice, a następnie – w razie braku takiej możliwości – w gruntach stanowiących własność osób prywatnych (przy uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela nieruchomości), w nieutwardzonych częściach dróg nie stanowiących własności Gminy Krośnice, pozostałe.
Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość przebiegu sieci przez tereny prywatne, a uzyskanie zgody na jej lokalizację należy do zadań Wykonawcy.

Pytanie nr 14
Proszę o podanie zakresu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej:
a. do granicy posesji
b. na teren posesji i zakończyć studzienką i w jakiej odległości od granicy działki?
c. Od lica budynku w miejscu wyjścia instalacji wewnętrznej lub w jakiej odległości od tego miejsca?
d. wraz z przepięciem instalacji wewnętrznej

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający wskazuje na fakt, iż do:

  • nieruchomości zabudowanych Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przyłącza kanalizacyjne czyli wejść przewodem na teren posesji i zakończyć go studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną w odległości 1m od granicy nieruchomości .
  • do działek posiadających status działki budowlanej Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować sięgacze, czyli odcinki od głównego przewodu do granicy nieruchomości.

Wszystkie pytania i odpowiedzi można przeczytać na:
http://www.bip.krosnice.pl/content.php?sid=df64a9a7351bc21291e115d6616e1939&cms_id=2044

Czasem dobrze jest, oprócz obowiązków, znać też swoje prawa, aby byle sekretarz gminny nie mógł straszyć i wciskać ludziom ciemnotę. Bo świadomość mieszkańca to potężna broń przeciwko urzędniczej arogancji.

Polecamy więc zapoznanie się z poniższym tekstem. Jest to fragment raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2011 r. pt. „Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym".

„1.4.6. Służebność przesyłu
Służebność przesyłu polega na możliwości posadowienia przez przedsiębiorcę urządzeń infrastruktury liniowej na cudzej nieruchomości, a także dostępu do niej w celu konserwacji, modernizacji i eksploatacji oraz usuwania awarii. W każdym przypadku treść służebności przesyłu może być inna, na co wpływa charakter i funkcja urządzeń znajdujących się na cudzych nieruchomościach, a także potrzeba przedsiębiorcy.

Służebność przesyłu została unormowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 305 1−5 ) w roku 2008. Celem nowelizacji było uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami, a właścicielami nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

Zgodnie z treścią art. 305 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem lub zamierzającego wybudować urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Jednakże art. 305 2 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego przewiduje, że:

  • właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (§ 1),
  • jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (§ 2).

Z treści ww. przepisów wynika jednoznacznie, że ustanowienie służebności przesyłu może być nieodpłatne lub wiązać się z wynagrodzeniem. Podstawą ustanowienia służebności powinna być więc umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą a właścicielem gruntu, w której zostanie szczegółowo określony zarówno zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości obciążonej, jak i wysokość oraz zasady płatności wynagrodzenia, jeżeli strony wspólne zdecydowały o takiej formie służebności. [...]"

технологии информационной безопасности