blue flower

Wielkimi krokami nadchodzi data związana z przetargiem na sprzedaż leasingową oczyszczalni ścieków w Bukowicach. W związku z tym wydarzeniem publikujemy ciekawe informacje, które dotyczą tegoż przetargu.

Kilka dni temu na stronie internetowej BIP Krośnice urząd gminy opublikował: „Pytania  i  odpowiedzi  dotyczące ogłoszenia o przetargu nr RGMiR.6840.6.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 443 obręb Bukowice z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Krośnice oraz prawem odkupu.”

Postanowiliśmy przedstawić Państwu co ciekawsze fragmenty powyższego dokumentu:

2)  Prosimy  o  zmianę  zapisu  w  pkt.  XIV  Warunków  przetargu  nadając  mu  brzmienie:”

Koszty  zawarcia  umów  notarialnych  sprzedaży  i  dzierżawy  oraz  opłat  sądowych związanych z dokonaniem wpisu w księgach wieczystych ponosi Gmina”. 

Odpowiedź: Gmina nie zmieni zapisu w pkt. XIV Warunków przetargu.

Nasz komentarz: Odmowna odpowiedź gminy nie oznacza, że nie poniesiemy tych kosztów. Będą one wkalkulowane w innym miejscu – np. wyższe raty dzierżawy. Bo chyba nikt nie myśli, że jakakolwiek instytucja finansowa da sobie wyciągnąć pieniądze.

7)  Czy Gmina potwierdza, że będzie pokrywać wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty zarządzania, nakładów, podatków itp.

Odpowiedź:  Gmina  ponosi  koszty  dbania  o  stan  techniczny  i  sanitarny  przedmiotu dzierżawy, dokonywania napraw i konserwacji, ubezpieczenia oraz eksploatacji.

15) Czy  Gmina  wyraża  zgodę  aby  jednocześnie  z  umową  sprzedaży  została  zawarta przedwstępna umowa zwrotnej sprzedaży nieruchomości?  

Odpowiedź : Gmina nie wyraża zgody, w umowie sprzedaży zastrzeżone jest bowiem prawo odkupu.

27) Czy  Gmina  potwierdza,  iż  Wykonawca  będzie  mieć  swobodę  w  rozporządzaniu nieruchomością   (sprzedaż   nieruchomości   osobie   trzeciej,   innej   niż   Gmina   w przypadku  rozwiązania  umowy  dzierżawy  i  niedokonania  przez  Gminę  odkupu nieruchomości na warunkach przewidzianych w umowie?

Odpowiedź:    Gmina    potwierdza,    że    Wykonawca    będzie    mieć    swobodę    w rozporządzaniu   nieruchomością   w   przypadku   niedokonania   przez   gminę   prawa odkupu. Działania stron powinny być jednak nacechowane dobrą wolą i każda ze stron powinna podejmować takie działania, które nie naruszą interesu drugiej strony.

To jest chyba najciekawszy fragment. Co na to mieszkańcy Bukowic, którzy korzystają z tej oczyszczalni? Gmina pisze tu o dobrej woli i powinności. Jeśli nie ma wyraźnego nakazu, to brzmi to bardziej jak pobożne życzenie … A jak jest w kapitalizmie, to wystarczy sobie obejrzeć programy reporterskie w telewizji. Można się szybko pozbyć wszelkich złudzeń co do dobrej woli „ludzi interesu”.

Na koniec wypada zauważyć, że jeśli w ciągu czterech lat od zawarcia umowy z Nabywcą bukowickiej oczyszczalni coś niedobrego wydarzy się z finansami w naszej gminie, to konsekwencje tego nie poniesie Drobina czy Stasiak, ale przede wszystkim mieszkańcy Bukowic. Ot jak łatwo jest panom obracać publicznym mieniem i pieniędzmi.

Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziecie Państwo pod linkiem w BIP-ie

                         Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe

business document translation services